Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van kleine en middelgrote windturbines

van Sofie Joosen, Bart Nevens, Lieve Maes, Axel Ronse, Wilfried Vandaele en Andries Gryffroy
1636 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, van de decreten van 4 mei 2018 over het samenvoegen van welbepaalde gemeenten, van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005

van Sofie Joosen, Bert Maertens, Bart Dochy, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester en Nadia Sminate
1592 (2017-2018) nr. 1

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het ontwerp van decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)

van Sofie Joosen, Bert Maertens, Ward Kennes, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester en Nadia Sminate
1556 (2017-2018) nr. 5

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 7 november 2018 10.54u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 20 juni 2018 10.40u

(2017-2018)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 30 mei 2018 10.22u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Energie 2018-2019, Dierenwelzijn 2018-2019 en Omgeving 2018-2019

namens Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, verslag door Johan Danen, Sabine Vermeulen en Gwenny De Vroe
15 (2018-2019) nr. 2-G

Vraag om uitleg over de gevolgen van de brexit voor de Belgische visserij

van Sabine Vermeulen aan minister Joke Schauvliege
157 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de uitrol en het gebruik van de centrale databank voor katten

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Ben Weyts
69 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2