Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde aqua- en maricultuur in Vlaanderen

van Cathy Coudyser, Joke Schauvliege, Bart Tommelein, Sofie Joosen, Bart Dochy en Joris Nachtergaele
753 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de hervorming van de pachtwetgeving

van Cathy Coudyser, Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn
670 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, en van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat de implementatie van het zesde Mestactieprogramma betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft)

van Tinne Rombouts, Wilfried Vandaele, Francesco Vanderjeugd, Elke Wouters, Bart Dochy en Sofie Joosen
1938 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de resultaten van het overleg met de pluimveesector over de uitfasering van kooisystemen

van Sofie Joosen aan minister Ben Weyts
2997 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Landbouwsector - Subsidieaanvragen verwijderen asbest (2)

van Sofie Joosen aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
626 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de door de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij geformuleerde kernthema's voor het Belgisch voorzitterschap van de Europese Raad in 2024

van Sofie Joosen aan minister Hilde Crevits
2704 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de overeenkomst met Hongarije over de import van honden

van Gwenny De Vroe aan minister Ben Weyts
2752 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het Hongaars-Vlaams akkoord over hondenhandel

van Els Sterckx aan minister Ben Weyts
2725 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de nieuwe klacht tegen het slachthuis in Tielt wegens dierenmishandeling

van Els Sterckx aan minister Ben Weyts
2318 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2