Parlementair werk

In het Vlaams Parlement werk ik rond een aantal thema’s die mij na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Mijn focus in deze commissie ligt vooral op biologische landbouw en de ondersteuning van onze landbouwers in deze moeilijke tijden. Ook mijn ervaring als schepen bevoegd voor landbouw komt in deze commissie van pas.

Ik ben ook vast lid van de commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid. Als schepen in Duffel, en dus als uitvoerend mandataris, kan ik in deze commissie mee aangeven welke de gevolgen voor onze lokale besturen zullen zijn van beslissingen op Vlaams niveau. Met bijzondere aandacht volg ik ook de materie rond de toekomst van onze parochiekerken.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend lid van de commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme & Onroerend Erfgoed en van de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie & Dierenwelzijn. In deze laatste commissie ben ik vooral bezig met thema’s die aansluiten bij mijn lokale bevoegdheden. Dierenwelzijn is zo een thema. Vermits ik eerste schepen van Dierenwelzijn van Duffel ben, is dit een beleidsdomein waar ik zowel op lokaal als op Vlaams niveau actief mee bezig ben.

Naast dit alles heb ik natuurlijk ook nog bijzondere belangstelling voor streekdossiers over mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Voor de volledigheid vermeld ik nog dat ik tweede ondervoorzitter ben van de Vlaamse Opvolgingscommissie voor de Vermogens- en Mandatenaangifte en plaatsvervangend lid van de commissie voor de Opvolging van het Klimaatbeleid in Vlaanderen.

Hieronder vind je het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft

van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1

Motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsbrief Bestuurszaken 2016-2017

van Bert Maertens, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester, Sofie Joosen, Bart Dochy en Willy Segers
951 (2016-2017) nr. 3

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

van Katrien Schryvers, Peter Wouters, Marnic De Meulemeester, Nadia Sminate, Ward Kennes en Sofie Joosen
823 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het Jaarverslag 2017 van de vzw Boeren op een Kruispunt

van Sofie Joosen aan minister Joke Schauvliege
1696 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Gemeenten en provincies - Verplichtingen tegenover eredienstbesturen

van Sofie Joosen aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
299 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Resolutie inzake strafrechtelijke aansprakelijkheid van lokale mandatarissen - Federale reactie

van Sofie Joosen aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
288 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over teruggevorderde EU-landbouwsubsidies

van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
1471 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het welbevinden in de land- en tuinbouwsector

van Jos De Meyer aan minister Joke Schauvliege
1685 (2017-2018)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC) in het licht van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Els Robeyns
1502 (2017-2018) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2